+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

В „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД

 

 1. 1. Относно настоящото уведомление за прозрачност
  • „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД, с ЕИК 204076499, със седалище и адрес на управление в град София, район Изгрев, п.код 1172, жк. Дианабад, бл. 5, вх. А, ет. 5, ап. 11, с адрес за кореспонденция град София 1113, жк Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 2, електронен адрес: office@rctrend.bg, телефон за контакт: 0886 31 76 73 (наричан по-долу в настоящото уведомление за прозрачност „Тренд“ или „Дружеството“) е администратор на лични данни и като такъв спазва правилата и изискванията на българското и европейското законодателство за защита на личните данни.

 

 • Уведомлението за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати за работа в „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД (наричано по-долу още „Уведомление за прозрачност“ или само „Уведомление“) цели да предостави прозрачна и ясна информация относно обработването на лични данни на физически лица (или още „субекти на данни“), които доброволно и по своя иниацитива са изпратили своята кандидатура за работа в Тренд чрез използване на посочения на електронната страница на Тренд (https://rctrend.bg) електронен адрес или друг електронен адрес, който може да бъде използван от Тренд за тази цел.

 

 • Настоящото Уведомление за прозрачност се прилага съответно и по отношение на личните данни, които са предоставени от кандидати за работа в Тренд посредством изпращането на кандидатурата им на хартиен носител на физическия адрес за кореспонденция с Дружеството.

 

 • В качеството Ви на физически лица – кандидати за работа, независимо дали кандидатсвате за конкретно обявена от Тренд свободна позиция или изпращате своята кандидатура без Дружеството да е обявявало актуална свободна позиция, имате право да бъде информирани относно това как и защо Тренд в качеството си на администратор на лични данни събира, обработва, съхранява и защитава Вашите лични данни, които сте предоставили на Дружеството във връзка с Вашата кандидатура за работа.

 

 • Настоящото Уведомление е публикувано и свободно достъпно в обособената затова специална част от електронната страница на Тренд: https://rctrend.bg, „Защита на лични данни“. Уведомлението може да бъде изменено и/или допълнено по всяко време от Тренд при възникване на необходимост затова.

 

 • С изпращане на Вашата кандидатура за работа, Вие декларирате и заявявате, че сте запознати с условията на Уведомлението за прозрачност. В случай че имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси може да се свържете с Дружеството на посочените по-долу контакти.

 

 • Настоящото Уведомление по-никакъв начин не ограничава или засяга Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни от страна на Тренд. Уведомлението цели да Ви предостави информация, гарантираща прозрачното и добросъвестно обработване на личните Ви данни от страна на Тренд.

 

 1. Какви Ваши лични данни обработва Тренд

2.1.      Тренд обработва предоставените от Вас лични данни в качеството си на администратор на лични данни. Дружеството събира и обработва само тези категории лични данни, които са му били предоставени доброволно и директно от кандидатите или такива лични данни, които са били или е възможно да бъдат допълнително поискани от Тренд в рамките на процедурата по оценка на Вашата кандидатура и процеса на вземане на решение дали да бъде назначени на работа от Тренд в качеството на Ваш потенциален работодател.

2.2.      Тренд обработва следните категории лични данни, свързани с Вашата кандидатура за работа:

 • Идентификационни данни (имена, адрес, данни за контакт – телефон, електронен адрес), дата на раждане, снимка (но само когато сте предоставили доброволно такава);
 • Информация за образование и придобити квалификации – завършено образование, допълнително придобита професионална квалификация, научна степен, обучения, завършени курсове и/или друга информация, свързана с придобито образование и квалификация; владеене на чужди езици, професионален опит и практика;
 • Информация за настояща и/или предходна трудова дейност – данни за трудова дейност; заемани длъжности/позиции; функции и отговорности; настоящи и предходни работодатели; трудов стаж/опит; референции и препоръки от работодател/и;
 • Информация относно наличие на свидетелство за управление на МПС или други свидетелства за придобита правоспособност (когато и доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията, включващи се в обхвата на позицията за която кандидатствате или когато доброволно сте предоставили подобна информация);
 • Информация за възнаграждения, включваща очаквано възнаграждение бонуси, социални придобивки и/или други данни от финансово и икономическо естество, свързани с длъжността, за която кандидатствате;
 • Информация, която сте предоставили доброволно по Ваша инициатива в процеса на Вашата кандидатура (например информация, която е предоставена чрез автобиография, мотивационно писмо или друг документ, който сте предоставили или е бил допълнително поискан от Тренд и която не е посочена по-горе);
 • Друга информация, свързана с Вашата кандидатура, която сте предоставили по време на устните интервюта и разговори със служители на Дружеството, които могат да бъдат проведени в рамките на процеса за заемане на длъжността.

Специални („чувствителни“) лични данни се обработват само и доколкото са необходими за оценка на Вашата кандидатура, вземането на решение за назначаването Ви на определена длъжност/позиция, за изпълнение на определени нормативно установени задължения, които следва да бъдат спазени от Тренд в качеството му на потенциален работодател или при наличието на Вашето изрично съгласие за тяхното обработване.

 1.       За какви цели Тренд обработва Вашите лични данни

3.1           В качеството си на потенциален работодател Тренд обработва Вашите лични данни единствено и само доколкото същите са необходими на Дружеството за провеждането на процедурата по набиране на потенциални служители, оценка на кандидатура, вземане на решение за назначаването Ви като служител на Дружеството. По-конкретно, Тренд обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Администриране, обработване и управление на Вашата кандидатура за работа в Дружеството, включващи идентификация и оценка на Вашата кандидатитура и вземане на решение дали да бъдете назначени на длъжността, за която кандидатствате;
 • При одобрение на Вашата кандидатура за изготвяне на официално предложение за работа, изготвяне на проект на трудов договор и други документи, необходими за завършване на процеса по заемане на длъжността;
 • Комуникация с кандидатите по време на процедурата, както и след това в случай на заявен интерес към бъдещи свободни позиции, за които Тренд счита, че може да се подходящи.

3.2   Тренд може да обработва Вашите лични данни при наличието поне едно на едно от следните правни основания, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни:

 • При наличие на предоставено от Вас съгласие за обработване на лични данни, свързани с Вас;
 • За предприемане на действия, необходими за сключване на договор (трудов договор), в случай, че сте се спряли на Вашата кандитура и желаете да започнете работа в Тренд;

 

 1. Срок на съхранение на Вашите лични данни

4.1.      Тренд ще съхранява и обработва Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целите на обработване на лични данни, посочени по-горе. По-конкретно, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периода от тяхното получаване до момента на вземане на окончателно решение дали да бъдете назначени на длъжността, за която кандидатстване, но за не повече от 6 (шест) месеца от заемането на съответната позиция.

4.2.      Моля да имате предвид, че срокът за съхранение на личните Ви данни, предоставени в процеса на кандидатурата Ви, може надвишава крайния срок на валидност на публикуваната от Тренд обява за позицията, за която кандидатствате. Това е така, защото след получаване на кандидатурите на заинтересованите кандидати е необходимо технологично време за провеждане на допълнителни действия като например, вътрешна оценка на получените кандидатури, провеждане на интервюта с кандидатите, обсъждане и вземане на решение на Тренд за избор на най-подходящия кандидат и сключване на договор с избрания кандидат.

4.3.      За целите на заемането на бъдещи свободни позиции, е възможно Тренд да съхранява Вашите лични данни и след приключване на процедурата за заемане на длъжността, за която конкретно кандидатствате. В тези случаи, Тренд ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца.

4.4.      В случай че желаете да имаме предвид Вашата кандидатура за бъдеща свободна позиция, респективно да продължим да съхраняваме предоставената от Вас информация и лични данни, то следва да ни предоставите своето доброволно изрично писмено съгласие затова.

4.5.      В случай че Вашата кандидатура е одобрена, при сключването на трудов договор между Вас и Тренд, то предоставените от Вас лични данни (или част от тях в зависимост от случая) ще продължат да бъдат съхранявани от Тренд и ще станат част от трудовото Ви досие. При сключването на трудов договор Тренд ще Ви предостави подробно уведомление за прозрачност относно обработването на личните данни Ви данни в качеството Ви на служител на Дружеството.

4.6.      В случай че Вашата кандидатура не е одобрена и не сте предоставили съгласието си Тренд да съхранява и обработва личните Ви данни за бъдещи свободни позиции, то личните Ви данни ще бъдат унищожени/изтрити (в зависимост от носителя на информция) след окончателно приключване на процедурата, но не по-късно от изтичането на 6 (шест) месеца.

 1.     На кого могат да бъдат разкрити Ваши лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити от Тренд на определена категория получатели, но при стриктно спазване на изискванията на законодателството за защита на личните данни и доколкото това е необходими за постигане на тези цели. Получатели на Ваши лични данни могат да бъдат единствено:

 • Служители/съдружници на/в Тренд, определени да участват в процеса по управление и администриране на Вашата кандидатура, които пряко участват в процеса по анализиране и оценка на кандидатите за заемане на длъжността.
 1. Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни и допълнителна информация

6.1       С оглед изпълнение на задълженията на Тренд като администратор на лични данни, за Дружеството е важно да обработва и поддържа Вашите лични данни точни и актуални; в случай на необходимост, можете да поискате Ваши лични данни да бъдат актуализирани, коригирани и/или допълнени, като за тази цел следва да изпратите заявление/искане до Дружеството при спазване на реда и условията, предвидени в законодателството за защита на лични данни.

6.2       Вие имате определени права, свързани с обработването на Вашите лични данни, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни,  включително:

 • Право на информация и свободен и безплатен достъп до личните Ви данни, право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани или по друг начин обработвани от Тренд, и
 • Право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни, и
 • В случай че имате съмнения, че Ваши лични данни не се обработват законосъобразно, то имате право да подадете жалба до компетентения надзорен орган за защита на лични данни, посочен по-долу в настоящото Уведомление, или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред, и
 • При наличие на предвидените в ОРЗД условия, Вие също така имате право да искате изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на тяхното обработване, както и да упражните правото си на преносимост на личните Ви данни, и
 • Право на възражение, както и права, свързани с автоматизирано взимане на решения – имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретната ситуация, срещу обработката на Вашите лични данни, включително в случай, че Вашите лични данни се използват за профилиране.

 

В процеса по приемане, анализ и оценка на Вашата кандидатура Тренд не използва предоставените от Вас лични данни за профилиране или автоматизирано вземане на решения.

Моля да имате предвид, че условията и реда за упражняване на правата Ви, свързани със защитата на личните данни са подробно уредени в Общия регламент за защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. В случай на необходимост, Тренд ще Ви окаже съдействие за упражняване на предоставените Ви права.

6.3.      Ако желаете да получите допълнителна информация за това как Тренд обработва Вашите лични данни или имате въпроси, свързани с действието и приложението на настоящото Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати за работа, то можете да се свържете с Дружеството на следния електронен адрес: office@rctrend.bg или на адреса на управление на Дружеството.

 1. Компетентен надзорен орган по защита на личните данни

           

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ 2, София 1592
Телефонен номер: +3592/91-53-594
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg