+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД

 

 1. Относно настоящото уведомление за прозрачност
  • „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД, с ЕИК 204076499, със седалище и адрес на управление в град София, район Изгрев, п.код 1172, жк. Дианабад, бл. 5, вх. А, ет. 5, ап. 11, с адрес за кореспонденция град София 1113, жк Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 2, електронен адрес: office@rctrend.bg, телефон за контакт: 0886 31 76 73 (наричан по-долу още „Тренд“ или „Дружеството“) е „Администратор на лични данни“ и като такъв спазва правилата и изискванията на българското и европейското законодателство за защита на личните данни.

 

 • Настоящото Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на физически лица („субекти на данни“) цели да предостави прозрачна, пълна и ясна информация относно обработването на лични данни на лицата, изпратили съобщение до Тренд чрез използване на формата за връзка (контакт) с Дружеството, находяща се на електронната страница на Тренд (https://rctrend.bg/).

 

 • Лицата, които се свързват с Тренд чрез формата за връзка (контакт) предоставят на Дружеството определена информация, която наред с друго, съдържа и техни лични данни – имена, данни за контакт, вкл. електронен адрес и/или друга информация, чрез които тези лица могат да бъдат идентифицирани от Тренд.

 

 • Настоящото уведомление цели да Ви информира относно това как и защо Дружеството събира, обработва и съхранява Вашите лични данни, които сте предоставили на Тренд във връзка с отправените от Вас запитвания, искания, коментари и/или въпроси чрез използването на формата за контакт на електронната страница на Дружеството: https://rctrend.bg/.

 

 • Настоящото Уведомление е публикувано и свободно достъпно в обособената затова специална част от електронната страница на Тренд – „Защита на личните данни“. Уведомлението може да бъде изменяно и/или допълвало от Тренд по всяко време при възникване на необходимост.

 

 • С изпращането на електронно съобщение на чрез формата за връзка (контакт), Вие декларирате и заявявате, че сте се запознали с условията на настоящото Уведомление за прозрачност. В случай че желаете да получите допълнителна информация и/или имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни може да се свържете с Тренд чрез посочените по-долу контакти. Тренд ще Ви окаже необходимото съдействие и ще отговори на Вашите въпроси без излишно забавяне.

 

 • Настоящото Уведомление по-никакъв начин не ограничава или засяга Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни от страна на Тренд. Уведомлението цели единствено да Ви предостави информация, гарантираща прозрачното и добросъвестно обработване на личните Ви данни.

  

 1. Какви Ваши лични данни обработва Тренд

 

2.1.      Дружеството събира и обработва само такива категории лични данни, които са му били предоставени лично и доброволно от Вас при изпращане на съобщение (еmail) чрез формата за контакт, предназначен за връзка с Тренд.

2.2.      Тренд обработва ограничена категория лични данни, предоставени доброволно от Вас, както следва:

 • Идентификационни данни – имена и данни за контакт като електронен адрес (имейл), който се използвали, за да се свържете с нас;

 

 • Други лични данни, които сте предоставили доброволно и които могат да се съдържат в отправеното към нас запитване, въпрос, искане и/или коментар, като например телефонен номер (личен, служебен), адрес; информация относно работодател, организация или друго заинтересовано лице, което представлявате или от името на което отправяте искането или запитването или всяка друга информация, съдържаща лични данни, която сте ни предоставили доброволно чрез формата за връзка с нас.
 1.       За какви цели обработва Вашите лични данни Тренд

3.1           Тренд обработва Вашите лични данни единствено и само доколкото същите са необходими на Дружеството за изготвяне на отговор на подадените от Вас въпроси, искания, коментари, както и за осъществяване на комуникация с Вас или представляваното от Вас заинтересовано лице. По-конкретно, Тренд обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Администриране, обработване и управление на подаденото от Вас запитване, искане, въпрос и/или коментар;
 • Идентификация на подателя на запитването или искането;
 • Предприемане на действия, свързани с подготвянето на отговори и предоставяне на необходимата информация;
 • Осъществяване на комуникация и водене на кореспонденция.

3.2   Тренд може да обработва Вашите лични данни при наличието поне едно на едно от следните правни основания, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни:

 • За осъществяване на легитимните интереси на Дружеството в качеството му на адресат на подаденото запитване, въпрос, коментар или искане;

 

 • При наличие на предоставена от Вас съгласие за обработване на лични данни, свързани с Вас (когато не е приложимо друго правно основание за обработване на Вашите лични данни от страна на Тренд).

 

 1. Срок на съхранение на Вашите лични данни

            Тренд съхранява и обработва Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целите на обработване на лични данни, посочени по-горе. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периода от получаване на запитването, искането или въпроса до постигане на целта на обработването им и/или отпадане на правното основание за обработването на личните Ви данни.

 1.     На кого могат да бъдат разкрити Ваши лични данни

            Във връзка с посочените по-горе цели, Вашите лични данни могат да бъдат    разкривани на определена категория получатели, но при стриктно спазване на           изискванията на законодателството за защита на личните данни и доколкото          това е необходимо за постигане на тези цели.

            Получатели на Ваши лични данни могат да бъдат:

 • Служители/съдружници на/в Тренд, определени да участват в процеса по обработване, управление и подготовка на отговор на подадените от Вас запитвания или искания за предоставяне на информация.

Вашите лични данни се разкриват на служители на Тренд при спазване на принципа „необходимост да знае“, с оглед естеството на запитването/искането само доколкото това е необходимо за изпълнение на техните служебни задължения.

 1. Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни и             допълнителна информация

6.1.      Вие имате определени права, предвидени в Общия регламент за защита на данните, свързани с обработването на Вашите лични данни, включително:

 • Право на информация и достъп до личните Ви данни, право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани или по друг начин обработвани от Тренд, и

 

 • Право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни, и

 

 • В случай че имате съмнения, че Ваши лични данни не се обработват законосъобразно, то имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на лични данни, посочен по-долу в т. 9 от настоящото Уведомление, или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред;

 

 • При наличие на предвидените в Закона за защита на личните данни условия и предпоставки, Вие също така имате право да искате изтриване на Вашите лични данни или да искате ограничаване на тяхното обработване, както и да упражните право на преносимост на личните Ви данни.

Тренд ще окаже необходимото съдействие за упражняване на предоставените Ви от закона права.

6.2.      Ако желаете да получите допълнителна информация за това как Тренд обработва Вашите лични данни или имате въпроси, свързани с действието и приложението на настоящото Уведомление за прозрачност, то имате възможнос да се свържете с Тренд на следния адрес за кореспонденция – град София 1113, жк Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 2, на електронен адрес: office@rctrend.bg, телефон за контакт: 0886 31 76 73 или да ни изпратите съобщение чрез формата за контакт на електронната страницата на Тренд: https://rctrend.bg.

 1. Компетентен надзорен орган по защита на личните данни

           

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ 2, София 1592
Телефонен номер: +3592/91-53-594
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg