+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

Социални изследвания

Обществени нагласи

Специализирани проучвания в зависимост от потребностите на клиента. Задълбочената ни експертиза върху тенденциите в отделните обществени сфери осигурява допълнителна придадена стойност на проектите ни.

 Ние предлагаме проучвания по обществено значими теми чрез комбинация от количествени и качествени методи.

 

Изследвания на публичните услуги

Изследователски център “Тренд” предлага на клиентите си да анализира запознатостта и нагласите на гражданите към публичните услуги, степента им на удовлетвореност, зоните на критика и конфликтните точки.

Ние предлагаме:

 • Проучвания на удовлетвореността на потребителите;
 • Тестване на нови услуги;
 • Отношение към промяна в условията на ползване на дадена услуга;
 • Индекс за ценова чувствителност;
 • Планиране на комуникацията.

 

Социален маркетинг 

В съвременния свят социалната отговорност на правителствата, местните власти и компаниите е един от най-важните фактори за обществена подкрепа и доверие. Нарастващата чувствителност на гражданите към проблемите на корупцията, опазването на околната среда, качеството на живот и други, може да привлече хиляди в защита на дадена кауза, но може и да породи сериозни социални конфликти.

На институциите и организациите, които се стремят да формират успешни социално отговорни политики, ние предлагаме: 

 • Изработване на базов въпросник за регистриране на състоянието на общественото мнение;
 • Разработване на работни материали, в които се представят алтернативните обществени политики;
 • Организиране на дебата в малки групи сред национална представителна извадка;
 • Последващо (follow-up) изследване за отчитане на ефекта от дебата и устойчивостта на формираните мнения;
 • Специализирани проучвания за изработване, мониторинг и проследяване ефекта от социално отговорните политики на публичните и частни субекти.

 

Изследвания на комуникационни, рекламни и имиджови кампании 

Изследователски център “Тренд” предоставя възможността чрез комбинация от количествени и качествени методи да се сегментира определена целева група. Това ще позволи да се установят стартовите нагласи, както и да се проследи ефекта от дадената кампания. Този тип изследвания са в помощ на институциите, компаниите и организациите в стратегическото им планиране, съдействат за информирането и ангажирането на гражданите в техните инициативи.

Ние предлагаме:

 • Тестване и уточняване на концепции и послания преди старта на кампаниите;
 • Идентифициране, сегментиране и профил на целевите групи;
 • Определяне на най-ефективни комуникационни канали и начини за ангажиране на  целевите групи;
 • Мониторинг на комуникационни кампании – проследяване степента на съвпадение между планирани и достигнати целеви групи, обхват на аудиторията, степен на запознатост, различимост и въздействие, влияние върху нагласите и поведението;
 • Оценка на ефективността – разработване на специализиран индекс и модел за оценка на ефективност. 

Готови сте да работите с нас?

Share This