+359 886 31 76 73 office@rctrend.bg

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

НА „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД ООД

 

 1. КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

 • „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРЕНД“ ООД, с ЕИК 204076499, със седалище и адрес на управление в град София, п.код 1172, район Изгрев, жк. Дианабад, бл. 5, вх. А, ет. 5, ап. 11, с адрес за кореспонденция град София 1113, жк Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 2, електронен адрес: office@rctrend.bg, телефон за контакт: 0886 31 76 73 (наричан по-долу още „Тренд“ или „Дружеството“) обработва лични данни на физически лица (или още „субекти на данни“) в хода на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Тренд е „Администратор на лични данни“ и като такъв следва да Ви предостави информация относно това как и защо обработва Ваши лични данни, както и какво може да очаквате когато Тренд обработва Ваши лични данни.

 

Тренд цели да поддържа висок стандарт на прозрачност в рамките на процесите по обработване на лични данни на физически лица. Част от тези усилия са насочени към предоставяне на прозрачна и ясна информация, както и осигуряване на ефективна комуникация с всички заинтересовани лица, чиито лични данни Тренд събира и обработва.

 

В някои случаи Тренд обработва лични данни в качеството на „обработващ лични данни“ по смисъла на приложимото законодателство. В тези случаи някое друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, а Тренд обработва лични данни от името и по нареждане на това лице.

 

 • КАКВА ДЕЙНОСТ ОСЪЩЕСТВЯВА ТРЕНД?

 

Основната дейност на Тренд включва цялостно обслужване и консултиране в сферата  на маркетинговите проучвания и анализи, социалните, електоралните и политически изследвания. В хода на осъществяване на дейността си Тренд събира и обработва лични данни на различни категории лица в зависимост от конкретната бизнес дейност, тема, вид и метод на проучването или изследването.

 

 

 1. ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

2.1. Настоящата Политика за прозрачност при обработване на лични данни на „Изследователски център Тренд“ ООД (по-долу само „Политиката“) цели Ви да предостави ясна, достъпна и прозрачна информация относно това как и защо Тренд обработва лични данни, за какви цели и на какво правно основание се обработват лични данни, на какви лица могат да бъдат предоставени (разкрити) лични данни (категории получатели на лични данни) в хода на осъществяваната от Тренд дейност, Вашите права във връзка с обработването и защитата на личните Ви данни, както и друга информация, която цели да гарантира прозрачно и добросъвестно обработване на личните Ви данни.

2.2. Политиката допълва приетите от Тренд други вътрешни актове и уведомления относно обработването и защитата на личните Ви данни. На електронната страница на Тренд – https://rctrend.bg/ – в съответно обособената секция „Защита на лични данни“, Тренд е публикувал уведомления за прозрачност при обработване на лични данни на различни категории лица, като например кандидати за работа; лица, които са изпратили съобщение до Тренд чрез електронната форма за контакт с нас, както и други документи, които могат да имат отношение към обработването на Вашите лични данни.

2.3. Политиката е публикувана и свободно достъпна в обособената затова специална част от електронната страница на Тренд. Политиката може да бъде изменяна и/или допълвана по всяко време от Тренд при промяна на посочените в нея обстоятелства или необходимост от нейното актуализиране.

2.4. В случай че желаете да получите допълнителна информация и/или имате каквито и да било въпроси относно обработването на Вашите лични данни може да се свържете с Тренд чрез посочените по-долу данни за контакт.

 

Тренд ще Ви съдейства и ще отговори на Вашите въпроси и искания, свързани със защитата на личните Ви данни без излишно забавяне.

 

 1. КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВА ТРЕНД

3.1.      Дружеството събира и обработва лични данни при спазване на принципите и изискванията за тяхното обработване, предвидени в Общия регламент за защита на данните (или още „GDPR“) и българския Закон за защита на личните данни. Наличието на правно основание за обработване на лични данни и спазването на задължителните принципи за обработване са основата върху която Тренд осъществява своята дейност и разгръща своите бизнес процеси.

Тренд цени сигурността на личните Ви данни и в хода на осъществяваната от Дружеството дейност прилага мерки и действия, които имат за цел да гарантират законосъобразното обработване на Вашите лични данни.

3.2.      Категориите лични данни, които Тренд обработва се различават в зависимост от целите, с оглед на които се обработват личните данни (напр. вида, използван метод или темата на проучването/изследването), наличието на нормативно установено задължение за обработване на лични данни (напр. данни на контрагенти, служители), категориите субекти на данни и др. В някои нормативно установени случаи Дружеството е задължено да обработва определена категория лични данни, например на свои служители, контрагенти, доставчици на услуги и други.

3.3.      В зависимост от конкретните цели на обработване на лични данни и категориите физически лица („субекти на данни“), чиито лични данни се обработват, сред които например:

 • респонденти – участници в дълбочинни интервюта, участници във фокус групи, участници в анкети по метода „лице в лице“, участници в други форми на социални, маркетингови, електорални и политически проучвания и изследвания;

 

 • контрагенти на Тренд (законни представители на юридически лица, пълномощници, техни служители);

 

 • настоящи и бивши служители на Тренд, както и лица, предоставящи услуги на Дружеството въз основа на сключени граждански договор, вкл. анкетьори или кандидати за работа;

 

 • лица, свързали се с Тренд чрез електронната форма за контакт на електронната страница на Дружеството, които не подадат в една от горните категории субекти на данни; то

Тренд може да обработва лични данни, свързани с Вашата физическа, физиологична, икономическа, социална, културна или друг тип идентичност, като например:

3.3.1.   Име, възраст, пол, образование, доход, семеен статус, трудова заетост;          потребителски предпочитания и интереси; политически предпочитания;         демографски данни, информация за домакинството;

3.3.2.   Данни за контакт – адрес (постоянен/служебен), телефонен номер (личен/служебен), електронен адрес (имейл);

3.3.3.   Данни от документи за самоличност (доколкото това е необходимо за        постигане на целите на обработване или е предвидено в нормативен акт);

3.3.4.   Данни за идентификация и контакт на законни представители, пълномощни и служители на контрагенти на Тренд;

3.3.5    Други лични данни, които сте предоставили доброволно и които могат да се съдържат в отправеното към Тренд запитване, въпрос, искане и/или коментар, като например телефонен номер (личен, служебен), адрес; информация относно работодател, организация или друго заинтересовано лице, което представлявате или от името на което отправяте искането или запитването или всяка друга информация, съдържаща лични данни, която сте ни предоставили доброволно електронната форма за връзка с нас;

3.3.6.   Лични данни, свързани с Вашето доброволно участие в конкретно маркентигово проучване или социално, електорално и политическо изследване;

3.3.7.   В някои случаи Тренд обработва специални („чувствителни“) лични данни, но при наличието на съответното основание  затова.

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Целите на обработване на личните данни са свързани и се определят от осъществяваната от Тренд дейност – предоставяне на услуги и консултиране в сферата  на маркетинговите проучвания, социалните, електоралните и политически изследвания; организиране и осъществяне на различни по характер и тема проучвания и изследвания; изготвяне на анализи и стратегии; управление и администриране на човешките ресурси на Тренд; управление на проекти, сключване и изпълнение на договори; финансово-счетоводни цели; упражняване на правата Ви, предвидени в законодателството за защита на личните данни.

 

 1. ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ ИЛИ ИЗСЛЕДВАНЕ

 

Участието в извършваните от Тренд маркетингови проучвания или социални, електорални и политически изследвания е изцяло доброволно и при наличие на съгласие на съответния участник. Физическите лица имат правото свободно да откажат участие в проучване или изследване.

 

Тренд събира и обработва лични данни на участниците в проучванията или изследванията в минимален обем, като с цел осъществяване на последваща вътрешна контролна дейност върху легитимността на конкретното проучване /изследване, директно от участниците (фокус групи, метод „лице в лице“, анкети) се събират единствено и само следните данни за идентификация на съответния участник: име, възраст (в някои случаи), адрес (само населено място) и телефонен номер/електронен адрес на участника. Останала информация се получава чрез отговорите на поставените въпроси.

 

Тренд не събира и не обработва ЕГН, данни от документи за самоличност, данни относно финансова или кредитна история, текущи задължения, банкови сметки или друга чувствителна информация от участниците в проучванията и изследванията.

 

За целите на осъществяваната от дружеството основна дейност, а именно извършване на маркетингови, социални, електорални и политически изследвания / проучвания, Тренд събира лични данни директно от участниците в проучванията и изследванията.

 

 

 1. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ          

В зависимост от целите на обработване на личните Ви данни, наличието на нормативно установено задължение за обработване на личните Ви данни, наличие на законен (легитимен) интерес на Тренд за обработване на лични данни и/или други обстоятелства, свързани с Вашето конкретно положение спрямо Тренд, то Тренд обработва Вашите лични данни при наличието на поне едно от следните правни основания, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни:

 • За изпълнение на нормативно установени задължения на Тренд, по повод на които е необходимо Вашите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството;
 • При наличие на предоставено от Вас съгласие за обработване на лични данни, свързани с Вас (когато не е приложимо друго правно основание за обработване на Вашите лични данни от страна на Тренд). Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни може да бъде оттеглено по всяко време, напълно свободно и без да е необходимо да излагате конкретно основание затова. Достатъчно е да уведомите Дружеството и Вашите лични данни ще бъдат незабавно изтрити или унищожени в зависимост от конкретния носител на информация;
 • За предприемане на действия, необходими за сключване на договор с Вас или в изпълнение на вече сключен договор;
 • За осъществяване на законните (легитимните) интереси на Тренд или на трета страна, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на „субекта на данните“;
 • Обработването е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции и интереси на Тренд, независимо дали това е в рамките на съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура.

 

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1.      Тренд съхранява и обработва Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целите на обработване на лични данни, посочени по-горе или в изпълнение на нормативно установено задължение за съхранение на определена категория информация, съдържаща лични данни.

7.2.      Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за ограничен период от време, който се определя от (i) наличието на правно основание за съхранение (обработване) на личните Ви данни; (ii) наличието на нормативно установен минимален период за съхранение на определена категория лични данни, (iii) постигането на целите, с оглед на които се обработват Ваши лични данни, (iv) законните интереси на Дружеството, доколкото подобно съхранение на личните Ви данни не засяга Вашите права и интереси.

7.3.      След постигане на целите за обработване, отпадане на основанието за обработване на личните Ви данни, изтичане на нормативно определения минимален срок за съхранение на лични данни или при наличието на друго обстоятелство, което прави обработването/съхранението на личните Ви данни ненужно, то Тренд ще предприеме необходимите действия и мерки, за да изтрие или унищожи Вашите лични данни по начин, който гарантира невъзможността за тяхното обратно възстановяване (в зависимост носителя, на който са били съхранявани Вашите лични данни – хартиен и/или електронен носител на данни).

7.4.      Тренд е въвел вътрешни организационни мерки, които гарантират, че личните Ви данни ще бъдат изтрити/унищожени веднага след като няма основание или необходимост личните Ви данни да бъдат обработвани или съхраниявани.

 

 1. НА КОГО ЩЕ БЪДАТ ИЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ

8.1.      Във връзка с постигането на посочените по-горе цели на обработване на лични данни, Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на определена категория получатели, но при стриктно спазване на изискванията на законодателството за защита на личните данни и доколкото това е необходимо за постигането на тези цели.

8.2.      Тренд не разкрива и не предоставя личните Ви данни на други физически или юридически лица („получатели на лични данни“) без наличието на правно основание затова.

8.3.      В зависимост от конкретните отношения, възникнали между Вас и Тренд, по повод и в рамките на които е необходимо обработване на лични данни, то личните Ви данни могат да бъдат разкрити на следните категории получатели:

 • Служители и анкетьори на Тренд – Вашите лични данни се разкриват на служители на Тренд при спазване на принципа „необходимост да знае“ и доколкото това е необходимо с оглед изпълнение на техните задължения и осъществяване на дейността на Дружеството.
 • Държавни органи, институции, агенции и други административни органи, когато това е предвидено в закон или друг нормативен акт или когато е необходимо одобрение, разрешение или друг тип санкция на такъв орган/и с оглед и в рамките на осъществяваната от Тренд дейност;
 • Обработващи лични данни, които обработват лични данни от името, под контрола и по нареждане на Тренд, включително доставчици на услуги, професионални консултанти и други контрагенти на Тренд (ако и доколкото е приложимо в конкретния случай, например доставчици на ИТ поддръжка на хардуер, хостинг или електронната страница на Тренд, предоставяне на юридически, счетоводни, финансови или друг тип услуги и консултации);
 • На други лица или органи, но само когато това е предвидено в закон или нормативен акт.

8.4.      Тренд предоставя (разкрива) Вашите лични данни на посочените по-горе получатели само в случаите, когато това е необходимо и доколкото се налага с оглед постигане целите на обработване на личните данни, в изпълнение на нормативен акт и при наличие на съответното основание затова, но във всички случаи без това да засяга по негативен начин Вашите права и законни интереси. Тренд, в качеството си на администратор на лични данни, остава отговорен за законосъобразното обработване на Вашите лични данни.

8.5.      Тренд не предоставя (разкрива) Ваши лични данни на лица, установени в трети държави (страни извън Европейския съюз или Европейското Икономическо Пространство). Тренд не предоставя лични данни на лица, установени или обработващи лични данни извън Република България.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

9.1       С оглед изпълнение на нормативно установените задължения на Тренд в качеството му на администратор на лични данни, за Дружеството е важно да обработва и поддържа Вашите лични данни точни и актуални. В случай на необходимост, можете да поискате Ваши лични данни да бъдат актуализирани, коригирани и/или допълнени, като за тази цел може да изпратите заявление в този смисъл до Дружеството при спазване на реда и условията, предвидени в законодателството за защита на лични данни.

9.2       Вие имате определени права, свързани с обработването на Вашите лични данни от страна на Тренд, както следва:

 • Право на информация и достъп до личните Ви данни,
 • Право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани или по друг начин обработвани от Тренд, и
 • Право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни, и
 • В случай че имате съмнения, че Ваши лични данни не се обработват законосъобразно, то имате право да подадете жалба до компетентния национален надзорен орган за защита на лични данни, посочен по-долу, или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред, и
 • При наличие на предвидените в законодателството за защита на личните данни условия и предпоставки, имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на тяхното обработване, както и да упражните право на преносимост на личните Ви данни (при наличие на предвидените в приложимото законодателство условия затова), и
 • Право на възражение, както и права, свързани с автоматизирано взимане на решения – в предвидените в законодателството случаи имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретната ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, включително в случай, че Вашите лични данни се използват за профилиране.

Моля да имате предвид, че Тренд не обработва и не използва предоставените от Вас лични данни за профилиране или автоматизирано вземане на решения, които могат да Ви засегнат по негативен.

Важно е да знаете, че конкретните условия и ред за упражняване на правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни са подробно уредени в Общия регламент за защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. Тренд ще Ви окаже необходимото съдействие за упражняване на предоставените Ви от закона права.

9.3.      Ако желаете да получите допълнителна информация за това как Тренд обработва Вашите лични данни или имате въпроси, свързани с действието и приложението на настоящата Политика за прозрачност при обработване на лични данни, то можете да се свържете с Тренд на следния адрес за кореспонденция – град София 1113, жк Изток, ул. „Николай Хайтов“ № 2, на електронен адрес: office@rctrend.bg, телефон за контакт: 0886 31 76 73 или да ни изпратите съобщение чрез формата за контакт на електронната страницата на Тренд: https://rctrend.bg.

 1. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Тренд се стреми да гарантира защитата и сигурността на личните Ви данни чрез осигуряването на подходящи технически и организационни мерки за защита на лични данни.       Дружеството е приело и внедрило в своята дейност политики за защита на лични данни, както и технически мерки, които целят да защитят Вашите лични данни от неразрешен достъп и неправомерна употреба; обезопасяване на информационни системи и защита на информацията, включително криптиране.

В зависимост от конкретния случай, в процеса на обработване на лични данни за целите на извършването на маркетингови проучвания, социални, електорални и политически изследвания, Тренд псевдонимизиране или анономизира (в зависимост от случая) Вашите лични данни на ранен етап от обработване на информацията с цел защита на Вашите лични данни.

 1. Компетентен национален надзорен орган по защита на личните данни

                        При възникване на въпроси относно законосъобразността на обработването на Вашите лични данни или необходимост от предоставяне на допълнителна информация затова как може да упражните правата си, свързани с обработваните от Тренд лични данни, то моля да се свържете директно с Дружеството. Тренд ще Ви окаже пълно съдействие при осъществяване на Вашите права и ще отговори на Вашите въпроси и ще Ви предостави необходимата информация.

В случай че имате съмнения, че Тренд обработва незаконосъобразно Ваши лични данни, то Ви молим да се свържите с нас, за да изясним бързо и ясно Вашия въпрос и да постигнем удовлетворително за Вас решение. Можете да подадете жалба до компетентния национален надзорен орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни:

 Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ 2, София 1592
Телефонен номер: +3592/91-53-594
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg